KONKURS

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Polskie Centrum Origami – Oddział w Łodzi

Zapraszają dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w konkursie:

 

Korczak w sztuce origami

 

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów życiem i twórczością pisarza i pedagoga.

 • rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży,

 • popularyzowanie sztuki origami,

 • wykorzystanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 • upowszechnianie wartościowych form spędzania czasu wolnego.

I. Organizatorzy konkursu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Polskie Centrum Origami – Oddział w Łodzi.

 

II. Uczestnicy konkursu

 • przedszkolaki – wiek 5 – 7 lat;

 • uczniowie szkół podstawowych:

 1. klasy I – III;

 2. klasy IV – VI.

 

III. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników prac z wykorzystaniem sztuki składania papieru – origami, nawiązujących tematyką do życia i twórczości znanego pisarza i pedagoga. Do pracy należy dołączyć krótki tekst opisujący inspirację (tytuł dzieła, cytat, temat).

 

IV. Charakterystyka prac konkursowych

Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie zgodnie z zasadami sztuki origami. Prace wykonane techniką płaską nie mogą być większe niż format A4. Prace przestrzenne mogą mieć wymiar maksymalnie 20 X 20 X 20 cm (szerokość X długość X wysokość kompozycji).

 

Dozwolone techniki to :

 • origami płaskie z koła, kwadratu, trójkąta;

 • origami przestrzenne z koła, kwadratu, trójkąta lub prostokąta.

 

Do każdej z prac powinna być dołączona metryczka, zawierająca:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek;

 • nazwę oraz adres przedszkola, szkoły, klasę;

 • imię i nazwisko nauczyciela;

 • telefon oraz obowiązkowo – w celu sprawnego kontaktu - adres e-mail do nauczyciela oraz przedszkola/szkoły;

 • w przypadku wykorzystania znanego modelu – imię i nazwisko jego autora, lub informację np. „model tradycyjny”, nazwę zastosowanej techniki.

 

Nauczyciel powinien uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dziecka na udostępnienie jego danych osobowych, wizerunku oraz ekspozycję prac.

Z jednego przedszkola/ szkoły może wpłynąć maksymalnie 10 prac.

Wszystkie prace traktowane będą z należytą starannością, jednak organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginiecie w transporcie pocztowym.

Prace należy dostarczyć do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 202, parter, pokój 24: - w godzinach pracy Biblioteki lub za pośrednictwem poczty.

 

IV. Ocena prac.

 1. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem;

 • przestrzegania zasad sztuki origami;

 • pomysłowość i oryginalność formy;

 • estetyka wykonania.

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, którą powołają  organizatorzy konkursu.

 2. Prace oceniane będą w kategoriach podanych w pkt. II; organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowo kategorii związanych z formą dostarczonych prac (origami płaskie – origami przestrzenne).

 3. Decyzja komisji ma charakter ostateczny.

 

V. Nagrody i ekspozycja prac.

 1. Uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy, autorzy nagrodzonych prac upominki rzeczowe.

 2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni do udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej.

 3. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

 

VI. Harmonogram konkursu

 1. Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 12 kwietnia 2012 r. O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego.

 2. Ogłoszenie wyników konkursu – kwiecień 2012 r.; dokładna informacja ukaże się na stronach internetowych organizatorów.

 3. Kwiecień 2012 r. – otwarcie wystawy pokonkursowej.

 4. Organizatorzy nie odsyłają prac – istnieje możliwość ich odebrania po zakończeniu wystawy – w terminie podanym e-mailem przez organizatorów przedszkolom/szkołom/opiekunom uczestników. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatorów konkursu.

 VII. Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu.

 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia w nim zmian wynikających  z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

 

Informacje dodatkowe:

Strony internetowe organizatorów:

 

 


Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2012