Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA : bibliografia w wyborze

 

KSIĄŻKI

 

1. Błeszyński Jacek : Terapia dziecka autystycznego i z głębokimi deficytami rozwojowymi. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.16-39

2. Borecka Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001.

3. Buczyńska Joanna : Komputerowe programy edukacyjne a terapia pedagogiczna. W: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Komputer w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001. s.21-55

4. Czajkowska Irena, Herda Kazimierz: Poradnik terapeutyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w szkole. Koszalin: IKN, 1985.

5. Czyżowska E., Kula K.: Terapia pedagogiczna. Rzeszów: IKN ODN, 1984.

6. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata: Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

7. Dziewiecki Marek : Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny. Kraków: "Rubikon", [2003].

8. Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń. / red. Jadwiga Jastrząb. Toruń: "Akapit", 2002

9. Falko Iwona, Jastrząb Jadwiga: Terapia matematyczna. W: Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń. Toruń: "Akapit", 2002 s.327-337

10. Gaś Zbigniew B. : Letni obóz terapeutyczny jako forma pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami osobowości i zachowania. Lublin: Fundacja "Masz Szansę", 1992.

11. Giedziuń Agnieszka, Grochala Maria, Jastrząb Jadwiga: Szkolna świetlica terapeutyczna. W: Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń. Toruń: "Akapit", 2002. s.382-390

12. Gładyszewska-Cylulko Joanna : Twórcza wizualizacja przy muzyce w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. W: Twórczość - wyzwanie XXI wieku. Kraków: "Impuls", 2003. s.129-136

13. Górski Stanisław : Psychoterapia w wychowaniu. Warszawa: Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1986.

14. Gralińska Maria : Rola i wykorzystanie komputera w terapii uczniów upośledzonych umysłowo - refleksje praktyka. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.74-78

15. Gromińska Anna : Socjoterapia. W: Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń. Toruń: "Akapit", 2002. s.348-359

16. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza i terapia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Pedagogika. Katowice: UŚ, 1985

17. Guzy-Steinke Halina : Teatr w terapii osób niepełnosprawnych. W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. s.415-419

18. Iwińska Joanna : Diagnoza i terapia dysleksji : jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Katowice: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2002.

19. Jakubiak Ewa, Rygała Krystyna: Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III prowadzących zespoły korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Elbląg: WOM, 1997

20. Janiga Marian : Terapia pedagogiczna : przewodnik metodyczny. Nowy Sącz: WOM, 1997.

21. Jasińska-Zamarja Maria : Możliwości wykorzystania komputera w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002 s.79-86

22. Jastrząb Jadwiga : Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii. W: Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń. Toruń: "Akapit", 2002 s.308-326

23. Junik Wioletta : Cele działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach terapeutycznych - propozycja kryteriów i sposobów analizy. W: Pedagogika społeczna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2001 s.357-368

24. Kaja Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. Wyd. 4 . - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995

25. King Gail : Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

26. Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / red. Bronisław Siemieniecki. [Wyd. 3] Toruń: Adam Marszałek, cop. 1998

27. Komunikacja, mowa, język w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.

28. Kosińska Ewa, Sobieniowska Aleksandra: Elementy terapii pedagogicznej wprowadzane na lekcjach nauczania początkowego. Kraków: WOM, 1995.

29. Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / red. Elżbieta Marek [i in.]. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001

30. Marcinkowska Barbara, Tarłowska Beata: Terapia pedagogiczna - kilka faktów. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.175-177

31. Maszczak Tadeusz : "Sportoterapia" jako wartość edukacyjna w szkolnictwie specjalnym. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.178-184

32. Maurer Alicja : Terapia trudności w nauce czytania i pisania u dzieci upośledzonych umysłowo : skrypt do metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej dla studentów pedagogiki specjalnej studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1988.

33. Minczakiewicz Elżbieta M. : "Pluszowa terapia" jako próba socjalizacji dzieci z zaburzeniami rozwoju i podjęcia współpracy z rodziną w okresie przemian transformacyjnych. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.185-202

34. Olszak-Krzyżanowska Bożena : Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie poczucia tożsamości i własnej wartości ich uczestników. W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej. Kraków: "Impuls", 2003 s.91-109

35. Pedagog - terapeuta XXI wieku / red. Małgorzata Ganczarska. Opole: Uniw. Opolski, 2002.

36. Pętlewska Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. [Wyd. 3 poszerz.] . - Kraków: "Impuls", 2003

37. Podgórska-Jachnik Dorota : Techniki teatralne w warsztacie terapeutycznym pedagoga specjalnego. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002. s.239-250

38. Pomoc psychopedagogiczna dzieciom niepełnosprawnym / red. Janina Wyczesany. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.

39. Rolewicz Hanna : Terapia a wyzwalanie dynamizmu adapcyjnego osób upośledzonych umysłowo. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002 s.253-255

40. Sawicka Katarzyna : Rozwój autokontroli emocjonalnej : program socjoterapii dzieci agresywnych. Warszawa: IPSiR UW, 1993

41. Scenariusze do zajęć z socjoterapii dla nauczycieli wychowawców i pedagogów szkolnych szkół podstawowych i średnich : skrypt do ćwiczeń z metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych. Warszawa: CDN ODN, 1989/1990.

42. Sidor Bożena : Rola świadomości ciała w procesie terapii dziecka upośledzonego umysłowo. W: Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002 s.256-266

43. Siemieniecki Bronisław : Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych. W: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. [Wyd. 3] Toruń: Adam Marszałek, cop. 1998 s.25-52

44. Stankowski Adam : Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy : skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych. Katowice: UŚ, 1986.

45. Szala Elżbieta : Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania i pisania. W: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003 s.461-466

46. Terapia pedagogiczna / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki . Wyd. 2. Kraków : nakł. UJ , 1993

47. Terapia pedagogiczna / red. J. Włodek-Chronowska. Wyd. 2 Kraków: UJ, 1993.

48. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Forkiewicz. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , 2003

49. Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Burtowy [i in.]. Kalisz : WOM, 1996

50. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. Ewa M. Skorek. Kraków : "Impuls", 2004.

51. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. Ewa M. Skorek Wyd. 2 Kraków: "Impuls", 2005.

52. Terapia pedagogiczna. T. II, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. Ewa M. Skorek. Kraków: "Impuls", 2004.

53. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. III - Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego. Cz.IV - Przepisy prawne / red. Janina Wyczesany. Kraków: CDN, 1990.

54. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 1, Dziecko z wadami słuchu w zespole klasowym. Cz. 2, Pomoc pedagogiczna dziecku o obniżonej sprawności umysłowej / red. Janina Wyczesany. Kraków: CDN. O, 1990.

55. Tomczak Joanna, Ziętara Renata: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków: "Impuls", 2005

56. Toroń Barbara : Codzienność szkolna dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Pedagogika nr 2089 Edukacja a życie codzienne. T. 2 // Katowice: Wydaw. UŚ, 2002. s.149-155

57. Vopel Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce: "Jedność", 2003

58. Wejner T. : Wybrane problemy terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Łódź: IKN ODN, 1986.

59. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Kraków: "Impuls", 2004

60. Wychowanie dziecka nadpobudliwego w przedszkolu i w rodzinie, propozycje terapii dziecka, doboru metod postępowania : materiały metodyczne dla nauczycieli (do użytku wewnętrznego) / red. Grażyna Sokalska. Elbląg: WOM, 1996.

61. Zaleska Małgorzata : Terapia logopedyczna. W: Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń // Toruń: "Akapit", 2002 s.293-307

 

ARTYKUŁY

 

1. Adamczewska Helena : Zajęcia terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym. Probl. Opiek.-Wychow. 1996 nr 9 s.25

2. Barczak Wioletta : Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń. Życie Szk. 2001 nr 3 s.160-165

3. Barczyk Piotr Paweł : Klasy terapeutyczno-wychowawcze. Probl.Opiek.-Wychow. 1993 nr5 s.211-212

4. Basistowa Jolanta : Zasady a rozwój, czyli wpływ języka na zmiany zachowania. Nowa Polszcz. 2001 nr 2 s.38-39 Warsztaty psychologiczne dla rodziców i nauczycieli

5. Bąk-Buczak Edyta : Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I. Wszystko dla Szk. 2004 nr 9 s.1-3

6. Bednarska Elżbieta : Mój warsztat pracy jako pedagoga-terapeuty. Szk. Spec. 2001 nr 1 s.38-42

7. Bednarska Elżbieta, Preis Iwona: Stosowanie terapii w wychowaniu. Życie Szk. 2001 nr 8 s.485-487

8. Bejger Halina : Formy terapii w praktyce wychowawczej domów dziecka. Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 3 s.18-27

9. Bielska Beata : Terapia zabawą. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 3 s.55-59

10. Binnebesel Józef : Problem cierpienia i śmierci w terapii pedagogicznej. Rocz. Pedag. Spec. T. 7 (1996), s. 24-33

11. Bobrowska Aleksandra : Kolory w terapii dysortografii. Eduk. i Dialog 2002 nr 1 s.24-26

12. Borecka Irena : Baśń, bajka i bajeczka w terapii pedagogicznej. Biblioterapeuta 1999 nr 4 s.3-4

13. Borecka Irena : Rysunek rodziny w diagnozie i terapii pedagogicznej. Biblioterapeuta 1999 nr 3 s.3-5

14. Borecka Irena : Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej. Biblioterapeuta 1999 nr 4 s.4-6

15. Borkowska Aneta : Organizacja terapii pedagogicznej. Probl.Opiek.-Wychow. 1995 nr 1 s.33-35

16. Borkowska Urszula : Diagnostyczno-terapeutyczna rola plastyki w nauczaniu początkowym. Kwart.Eduk. 1999 nr 1/2 s. 62-73

17. Borucka Anna, Kocoń Katarzyna: Interwencja w szkole. Remedium 2003 nr 7-8 s.10-13

18. Botor Iwona : Ciekawy sposób na nudne ćwiczenia. Wykorzystanie kolorowej chusty w zajęciach logopedycznych. Klanza w Czasie Wolnym 2005 nr 1 s.17-19

19. Bronk Franciszek : Program wsparcia wychowanków i ich rodzin. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 8 s.30-33

20. Chrostowska Bożena : Grupy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wychow. na co Dzień 1997 nr 4/5 s.20-23

21. Czajkowska Anna : Konieczne są ćwiczenia relaksacyjne. Gaz. Szk. 2005 nr 42 s.22 Zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe

22. Czerkawski Jaromir : Moja przygoda z socjoterapią. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 3 s.47-48

23. Czerniachowska Ryszarda : Działania terapeutyczne w pedagogice. Opieka Wychow. Ter. 1995 nr 4 s.32-34

24. Czerniachowska Ryszarda : Niektóre podobieństwa działań opiekuńczych i terapeutycznych. Opieka Wychow. Ter. 1996 nr 3 s.22-24

25. Dąbrowska Joanna : Miraże niektórych procedur psychoterapeutycznych w wychowaniu. Wychow. na co Dzień 2000 nr 7/8 s.20-23

26. Dąbrowska-Jabłońska Iwona : Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodziną w terapii pedagogicznej. Opieka Wychow. Ter. 2000 nr 4 s.24-27

27. Dembińska Joanna : Program terapii. Wszystko dla Szk. 2002 nr 5 s.20-23

28. Domagała Aneta, Mirecka Urszula: Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym. Logopedia T. 29 (2001) s.151-167

29. Dziubiński Jerzy : Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym. Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 8 s.27-29

30. Fabjański Maciej : Miś tylko podpowiadał. Gaz. Wybor. 1999 nr 139 dod.s.18-20 Bajkoterapia według metody Marii Molickiej

31. Florczykiewicz Janina : Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację. Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 1 s.30-32

32. Fuerst Hanna : Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wychow. na co Dzień 2004 nr 3 dod. s.IV-VII

33. Garbusińska-Descour Anna, Kubień Jolanta: Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Naucz. i Szk. 2003 nr 3/4 s.118-138

34. Gerlecka Elżbieta : Z Misiową Rodziną. Świat Probl. 2001 nr 1 s.12-14 "Rodzina Misiów Parpusiaków" - socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych

35. Hejna Maria, Szynkowska Irena: Konspekt zajęć terapii pedagogicznej przeprowadzonych w świetlicy terapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi w dn. 16 XI 94 r. : Temat: Wycieczka do "Zwierzolandii". Grupa i Zabawa 1996 nr 1 s.15-17

36. Hejna Maria, Szynkowska Irena: Pierwsze kroki terapii kompleksowej w klasach I-IV. Grupa i Zabawa 1995 nr 4 s.31-35 Scenariusz terapii pedagogicznej w świetlicy terapeutycznej

37. Iwicka-Okońska Anna : Od świetlicy do poradni terapii pedagogicznej.... Prz. Eduk. [Łódź] 1998 nr 1 s.8-9 Świetlica terapeutyczna przy Szkole Podstawowej Nr 67 w Łodzi

38. Jadczak-Szumiło Teresa : "Słoneczniki" dla Małgosi. Świat Probl. 2001 nr 1 s.10-12 Socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych

39. Jarosz Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej. Życie Szk. 2000 nr 9 s.547-551

40. Jaskułowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa - opis i analiza przypadku. Nowa Szk. 2003 nr 10 s.12-14

41. Jastrun Ewa : Socjoterapia: co trzeba, a czego nie wolno?. Świat Probl. 2001 nr 7-8 s.37-40

42. Jastrząb Jadwiga : Model terapii pedagogicznej stosowanej wobec dzieci dyslektycznych. Rocz. Pedag. Spec. t.1: 1990 s 106-130

43. Jastrząb Jadwiga : Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania. Wychow. na co Dzień. 2003 nr 1/2 dod. s. I-IV

44. Jastrząb Jadwiga : Toruńska Szkoła Terapeutyczna antidotum na niepowodzenia szkolne. Paedag. Christ. [T.] 4 (1999) s.166-176

45. Jaworska-Supeł Sylwia : Terapia behawioralna osób z autyzmem : sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji : Gdańska, 6-9 czerwca 2002 roku. Eduk. Otwarta 2002 nr 1/2 s. 249-253

46. Jaworski Zygmunt : O uprawnieniach do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korektywnych. Życie Szk. 1996 nr 7 s.429-433

47. Juszczak Justyna : Drama w pracy pedagogicznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Drama 2001 Z. 39 s.9-11

48. Kalinowska Gabriela : Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych. Remedium 2005 nr 3 s.20-21

49. Kalinowska Gabriela, Sawicka Katarzyna: Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. Remedium 2005 nr 1 s.22-23

50. Kamińska Beata : Elementy zajęć socjoterapeutycznych. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 9 s.702-705

51. Kamińska Grażyna : Scenariusz zajęć z elementami socjoterapii. Lider 2002 nr 11 s.9-11

52. Kamińska Urszula, Nowak Jolanta: Hipoterapia jako metoda rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej. Auxil. Soc. 1997 nr 3/4 s.49-62

53. Kamińska-Buśko Bożena : Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Probl. Opiek.-Wychow. 1997, nr 2, s. 23-25

54. Karpińska Hanna, Zieliński Karol: Ośrodek socjoterapeutyczny "Wspólny Dom". Remedium 2005 nr 2 s.20-21

55. Kasprzyk Magdalena : Świetlice terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych jako jedna z form pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Pr. Soc. 1994 nr 4 s.39-42

56. Kisiel Mirosław : Zabawa muzyczna i jej miejsce w pracy terapeutyczno-kompensacyjnej nauczyciela i wychowawcy. Auxil. Soc. 2001 nr 2 s.52-59

57. Konieczna Ewelina Justyna : Arteterapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej?. Kult. i Eduk. 2003 nr 2 s.127-139

58. Kott Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii. Szk. Spec. 2001 nr 1 s.3-11

59. Krop Iwona : Ten piesek nie ma domu, pozwólmy mu zamieszkać z nami : konspekt zajęć świetlicowych o charakterze terapeutyczno-wychowawczym. Drama 1997 z. 24 s.11-12

60. Kuchta Dorota : Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych. Życie Szk. 2001 nr 9 s.547-549

61. Kuchta Krystyna : Terapia pedagogiczna. Eduk. i Dialog 2001 nr 9-10 s.84-85

62. Kujawska Iza : Oratorium. Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 6 s.24-25 Świetlica terapeutyczno-wychowawcza

63. Kułakowska-Szczepanek Barbara : Program zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym dla dzieci ludzi uzależnionych od alkoholu. Bibl. Warm.-Mazur. 2001 nr 3/4 s.29-33

64. Kurys Małgorzata : Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej. Wychow. na co Dzień 2001 nr 4/5 dod. s.XV-XVI

65. Kurys Małgorzata : Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 4 s.52-56

66. Kwaśniowska Jolanta : Drama i teatr jako terapia. Polonistyka 2003 nr 9 s.551-555

67. Lech Anna : Terapia plastyką. Nowe w Szk. 2004 nr 4 s.11-13

68. Lewandowska Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 5 s.38-40

69. Lewandowska Laurencja : Terapia wychowawcza w klasie VI : (ramowy program oraz przykładowy scenariusz zajęć). Wychow. na co Dzień 2000 nr 9 dod. s.IX-XII

70. Lewicka Agnieszka : Rodzic terapeutą. Grupa i Zabawa 2002 nr 1-2 s.59-61

71. Lewicka B: Terapeutyczna rola świetlicy. Probl.Opiek.-Wychow.1991 nr 7 s.318-321

72. Liwak Anna, Rusinek Bożena: Terapia zabawą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Klanza w Czasie Wolnym 2004 nr 2 s.3-7

73. Lubińska-Bogucka Magdalena : Systemy interakcji tematycznych jako jedna z metod pracy pedagogiczno-terapeutycznej. Edukacja 2002 nr 3 s.85-91

74. Majewska Renata : Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wszystko dla Szk. 2004 nr 10 s.7-8

75. Małkiewicz Elżbieta : Wykorzystanie technik relaksacyjno-wyobrażeniowych w pracy z młodzieżą we wczesnej fazie adolescencji. Acta Univ. Wratisl., Pr. Psychol. - Nr 54 (2001) s.117-129

76. Marchow Marta : Drama w profilaktyce. Remedium 2005 nr 7-8 s.44-45 Socjoterapia

77. Markiewicz Teresa, Osińska Wanda: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. Prz. Nauk. / WSSE Gdań. Nr 2 (2003) s.218-231

78. Miśkiewicz Iwona, Rysz Stanisława: Trening zastępowania agresji. Gaz. Szk. 2002 nr 19 s.13

79. Muraszko Bożena : Świetlica socjoterapeutyczna w szkole. Nowa Szk. 1996 nr 1 s.17-21

80. Niemier Agata : Profilaktyczna i terapeutyczna rola świetlicy. Probl.Opiek.-Wychow.1994 nr 5 s.25-27

81. Nikodemska Sabina : Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych. Świat Probl. 2001 nr 7-8 s.41-43

82. Nowicka Dorota : SOS dla zagubionej młodzieży. Dyr. Szk. 2004 nr 3 s.14-16 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" w Warszawie

83. Olechnowicz Hanna : O odczytywaniu, uwalnianiu i wspomaganiu sił autoterapeutycznych u dzieci. Rozm. przepr. Przemysław Frankowski, Robert Wiktorowicz. Now. Psychol. 2001 nr 1 s.23-35

84. Ostrowińska Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 6 s.22-25

85. Otrębska-Chrobot Anna : Propozycja projektu rozkładu zajęć z uczniami w ramach terapii pedagogicznej w zakresie doskonalenia umiejętności pisania spółgłosek miękkich. (1). Forum Eduk. 2002 nr 2 s.38-41

86. Pasek Marzena : O trudnościach w myśleniu. Remedium 2003 nr 7-8 s.36-37

87. Pasek Marzena : Przychodzi nastolatek do terapeuty.... Remedium 2003 nr 5 s.18-19

88. Pietras Monika : System oddziaływań za pomocą ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących w zintegrowanych kształceniu początkowym. Wszystko dla Szk. 2004 nr 9 s.4-6

89. Pietuch Urszula Maria : Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce. Test 1997 nr 1 s.94-95

90. Poeplau Aleksandra : Pracownia psychopedagogiczna w Bydgoszczy : cele i metody pracy. Eduk. Doros. (Tor.) 1995 nr 1 s.49-53

91. Popławska Wanda : Efektywność terapii pedagogicznej w świetle karier uczniów z mikrodeficytami rozwoju. Zesz. Nauk. UW Białyst Pr.Pedag.1992 t.24 s.131-143

92. Raudner Barbara : Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów poprzez wykorzystanie zajęć socjotechnicznych. Cz. 1. Wychow. na co Dzień 1999 nr 12 dod. s.III-VIII

93. Raudner Barbara : Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów poprzez wykorzystanie zajęć socjotechnicznych. Cz. 2. Wychow. na co Dzień 1999 nr 1/2 dod. s.VII-IX

94. Rechnio Beata : Plastyczna terapia. Wszystko dla Szk. 2002 nr 5 s.11-14

95. Rogala-Obłękowska Jolanta : Problemy z oceną skuteczności programów terapii uzależnień. Remedium 2002 nr 10 s.16-17

96. Rorat Marzena : Pedagogiczne uwarunkowania rehabilitacji dziecka dotkniętego epilepsją. Nowa Szk. 2003 nr 4 s.28-31

97. Rybarska-Jarosz Dorota : Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej. Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 1 s.31-38

98. Rylke Hanna, Grynberg Mikołaj: Świetlica socjoterapeutyczna w szkole. Probl.Opiek.-Wychow.1991 nr 6 s.257-259

99. Rzeczycka Grażyna : Terapia pedagogiczna musi być skuteczna. Gaz. Szk. 2003 nr 23 s.12-14

100. Samorek Beata : Grupa socjoterapeutyczna jako pomoc w pracy wychowawczej z klasą III kształcenia zintegrowanego, sprawiającą trudności wychowawcze. Eduk. Przyr. w Szk. Podst. 2003 nr 1-2 s.103-112

101. Sawicka Katarzyna : Ekologiczny aspekt socjoterapii. Remedium 2005 nr 5 s.20-21

102. Sawicka Katarzyna : Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej. Remedium 2004 nr 7-8 s.44-45

103. Sawicka Katarzyna : Socjoterapia : model myślenia o psychokorekcji. Cz. I-II. Remedium 2004 nr 1 s.22-23; nr 3 s.18-19

104. Sawicka Katarzyna, Kalinowska Gabriela: Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna. Remedium 2004 nr 5 s.20-21

105. Siemieniecki Bronisław : Komputery w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Wychow. na co Dzień 1994 nr 3 s.16-18,rys.

106. Sierankiewicz Ewa : Miejsce terapii pedagogicznej w naukach o wychowaniu. Rocz. Komis. Nauk. Pedag. T. 51 (1998) s.65-76

107. Sierankiewicz Ewa : Psychoterapia w wychowaniu. Nowa Szk. 1997 nr 8 s.21-23

108. Sierankiewicz Ewa : Terapia pedagogiczna jako element przygotowania zawodowego studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nowa Szk. 1990 nr 8 s.421-426

109. Siewierska Danuta : Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego "Andrus" w klasie I. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 1 s.54-59 Zawiera scenariusze zajęć socjoterapeutycznych: 1. Sposoby porozumiewania się z innymi - aktywne słuchanie; 2. Poczucie własnej wartości; 3. Budowanie empatii.

110. Sikorski Wiesław : Dramaterapia jako forma socjalizacji młodzieży socjopatycznej : doświadczenia własne. Gestalt 1995 nr 19/20 s.35-37

111. Sikorski Wiesław : Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej. Opieka Wychow. Ter. 1996 nr 2 s.12-18

112. Skoczek Anna : Czy każdy może być terapeutą?. Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Pedag. / WSP Krak. Z. 21 (1999) s.63-70

113. Skoczek Anna : Rola zawodowa terapeuty pedagogicznego. Probl. Porad. Psychol. 1998 nr 2 s.55-60

114. Skrzypczyk Witold : Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Świat Probl. 2001 nr 1 s.22-25 Działalność Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży "Prom" w Łodzi

115. Słonina Irena : Terapia pedagogiczna w świetlicy szkolnej. Kwart. Eduk. 1996 nr 1/2 s.47-52

116. Smoleń Renata : Adekwatność osobowa a poczucie jakości życia u dziewcząt z lekkim upośledzeniem umysłowym uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - doniesienie z badań. Stud. Psychol. KUL T. 11 (2003) s.207-224

117. Sobiecka-Wójtowicz Irena : Zrobię dla pani wszystko. Nowe w Szk. 2002 nr 11 s.15-16

118. Sorokosz Irena, Zielińska Ewa: Warsztaty psychologiczno-logopedyczne dla młodzieży. Nowe w Szk. 2003 nr 7-8 wkł. s. VII-VIII

119. Stankowski Piotr, Guszkowska M.: Zmiany w zachowaniach dzieci w młodszym wieku szkolnym pod wpływem zajęć relaksacyjnych. Wychow. Fiz. Sport. 2002 nr 3 s.331-342

120. Sutkowska Mirosława : Terapia logopedyczna. Eduk. i Dialog 2002 nr 1 s.27-28

121. Szafraniec Grażyna : Diagnoza i terapia psychopedagogiczna - system oddziaływań wspierających edukację : zmiany autentyczne czy pozorne?. Chowanna 1997 t. 2 s.25-35 Badania uczniów klas początkowych w woj. katowickim

122. Szczerba Małgorzata : Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku : założenia merytoryczne : [ref.]. Opieka Wychow. Ter. 2002 nr 1 dod. s.13-15

123. Szymankiewicz Elżbieta : Terapia dysortografii uczniów starszych : stymulowanie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Słup. Pr. Pedag. Nr 3 (2004) s.111-123

124. Ślubowska Gabriela, Mucha Jolanta, Przecławska-Stankiewicz Jagoda, Bariatin Janina, Skibińska Dorota: Konspekt zajęć terapii pedagogicznej. Głos Naucz. 2002 nr 10 dod. s.III-IV Dla kl I: Temat: Wiosna Dla kl. II: Tematy: Idzie piękna wiosna; Kwiaty; Zwierzęta; Ptaki.

125. Świst Jacek : Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze z uczniami nadpobudliwymi jako forma profilaktyki alkoholowej : informacja wstępna. Probl. Porad. Psychol. 1999 nr 2 s.71-77

126. Tuliszkiewicz Ewa : To więcej niż zwykła zabawa w teatr. Gaz. Szk. nr 36 s.24-25 Pedagogika specjalna, teatr jako forma terapii

127. Walendziak Anna : Projekt socjalny : "Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnianie sfery emocjonalnej dziecka. Cz. 2. Wychow. na co Dzień 2000 nr 1/2 dod. s.I-VI (świetlica środowiskowa)

128. Wierzbicka Elżbieta : Terapia kreatywna jako metoda pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym. Auxil. Soc. 2000 nr 3/4 s.188-193

129. Więckowski Ryszard : Działalność terapeutyczna we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej : [ref.]. Życie Szk. 1996 nr 1 s.3-9

130. Więckowski Ryszard : Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szk. 2001 nr 1 s.3-10

131. Wilski Krzysztof : MOS-t ku normalności. Gaz. Szk. 2004 nr 9 s.12, 17

132. Wiśniewska Lidia : Terapia plastyką. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 7 s.50-51

133. Włodek-Chronowska Jadwiga : Terapia pedagogiczna w systemie edukacji. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedag. Z. 25 (1996) s.9-18

134. Wojciechowski Andrzej : Problemy terapii przez twórczość. Paedag. Christ. 2001 t. 2 s.71-78

135. Wosik-Kawala Danuta : Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 10 s.38-40

136. Wójcik Elżbieta : Konspekt zajęć terapii pedagogicznej. Życie Szk. 1997 nr 5 s.229-300

137. Wójcik Magda : Jak pomagać?. Remedium 2003 nr 5 s.20-21

138. Wójcik Magda : Strategie terapeutyczne. Remedium 2003 nr 7-8 s.38-39

139. Wujek Monika : Atmosfera cudowności... : o baśni w wychowaniu i terapii. Życie Szk. 2003 nr 1 s.42-43

140. Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. Wychow. Fiz. Zdr. 2002 nr 11 s.8-10

141. Zieliński Paweł : Poprawa samooceny nowym narzędziem terapii pedagogicznej : wykorzystanie kwestionariusza zachowań asertywnych i wykazu wzorów afirmacji stosowanych w relaksacji. Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. Z. 8/10 (1999/2001) s.847-854

142. Zieliński Paweł : Zastosowanie relaksacji w praktyce pedagogicznej. Wszystko dla Szk. 2001 nr 2 s.4-6

143. Żyta Agnieszka Terapia pedagogiczna osób głębiej upośledzonych umysłowo w ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych : szanse i zagrożenia. Wychow. na co Dzień. 2000 nr 1/2 s. 22-24

144. Żywiczyńska Maria : Rewalidacja na zajęciach wychowawczej terapii grupowej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Acta UNC, Pedag. 1995 Z. 21 s.121-125

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony