Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

WZNIOSŁY CZY HANIEBNY OBRAZ REWOLUCJI W WYBRANYCH DZIEŁACH SZTUKI
- DAJE NADZIEJĘ CZY OSTRZEGA.
TWOJE ROZWAŻANIA NA PODSTAWIE WYBRANYCH DZIEŁ SZTUKI, LITERATURY I FILMU
(wybór materiałów)

Wydawnictwa zwarte:

1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 2 uzup. Warszawa: "Kram", 1998.
Sygnatury: 258564 Bibl. - Hist. i kryt. lit. 140

2. Kryński Stanisław : Wizja rewolucji we wczesnej prozie Andrzeja Struga : (1902-1912). Rzeszów: Wydaw. WSP, 1989

3. Literatura polska wobec rewolucji. Praca zbiorowa pod red. M. Janion. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
Sygnatury: 92090-92092

4. Markiewicz Agnieszka : Szkolny słownik motywów literackich. Białystok: "Printex", [2004?].
Sygnatury: 294122

5. Miłkowski Tomasz : Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej. Warszawa: "Książka i Wiedza", 2002.
Sygnatury: 279890 Bibl. - Hist. i kryt. lit. 197/1

6. Miłkowski Tomasz, Termer Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Wyd. 3 uzup. Warszawa: "Książka i Wiedza", 2001.
Sygnatury: 274823 Bibl. - Hist. i kryt. lit. 197

7. Miłkowski Tomasz, Termer Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Wyd. 2. Warszawa: "Książka i Wiedza", 1998.
Sygnatury: 253935

8. Sałajczyk Janina : Od "Nagiego roku" do "Zaoranego ugoru" : wieś i rewolucja w rosyjskiej literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Gdańsk: UW, 1979

Artykuły:

1. Bujnicki T. : Poezja rewolucyjna jako problem historycznoliteracki. Prz. Hum. 1978 nr 4 s. 15-25

2. Bujnicki T. : Żywioł i historia. (Obraz rewolucji w polskiej poezji międzywojennej). Poezja 1973 nr 3 s. 18-33

3. Calvino Italo : Pasternak i rewolucja. Odra 1998 nr 9 s. 70-75

4. Cieślak Tomasz : Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta UL, Fol. Lit. Pol. - Z. 4 (2001) s. 73-110

5. Gradkowski Henryk : Rewolucja i jej skutki, czyli o "Folwarku zwierzęcym" George'a Orwella. Jęz. Pol. w Szk. Śred. 1993/94 z. 2 s. 19-27

6. Heistein J . : Obraz władzy i terroru w "Teatrze rewolucji" Stanisławy Przybyszewskiej. Ref. Prz. Hum. 1989 nr 8/9 s. 49-57

7. Janion Maria : Trzy dramaty o rewolucji (Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz). Ogród 1990 nr 1 s. 31-43

8. Kalęba Beata : Krasiński wobec idei rewolucji ("Nie-Boska komedia" - "Niedokończony poemat"). Ruch Lit. 1998 z. 1 s. 35-54

9. Kołakowski Andrzej : Złudzenia rewolucjonisty.. Społ. Otwarte 1995 nr 10 s. 33-36

10. Kopka K . : Kapuściński. Jego specjalnością są wojny, rewolucje, powstania. Tyg. Kult. 1988 nr 22 s. 7

11. Krajka Wiesław : Kapitalizm, rewolucja, tyrania. Studium o Nostromo Josepha Conrada. Ann. UMCS Sect. FF 1983 wol. 1 s.1-16

12. Lisowski Z . : Elegia o śmierci rewolucjonisty. Kultura 1989 nr 9,wkładka Scholar nr 19 s. 7,10

13. Marx Jan : Rewolucja i niepodległość czyli Kilka myśli o "Przedwiośniu". Kultura 1988 nr 45 s. 1, 4-5

14. Matuszek Gabriela : Ekspresjonistyczne misterium rewolucji. (O "Miłosierdziu" Karola Huberta Rostworowskiego). Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist.-Lit 1984 z. 53 s. 183-197

15. Momro Jakub : Fantazmaty rewolucji i młodości w "Dzieciach" Bolesław Prusa. Ruch Lit. 2003 z. 2 s. 147-161

16. Nawrocki W. : Idee rewolucyjne a literatura polska. Cz. 1-2. Kultura 1987 nr 45 s.1,4, nr 46/47 s. 10

17. Nowak Andrzej : Rosja i rewolucja - wizja polskiego konserwatysty : Zygmunta Krasińskiego. Prz. Wsch. 1994 z.4 s. 659-688

18. Pietrych Piotr : "Czarna wiosna" Antoniego Słonimskiego jako "poemat rewolucyjny". Pr. Polonist. Ser 47:1991/92 s. 207-231

19. Potoczak - Pełczyńska M. : Topos rewolucji w "Doktorze Żiwago" Borysa Pasternaka. Chrześc. a Współcz.1989 nr 4 s. 30-33

20. Ratajska - Grochowina E. : Twórca rewolucyjnego nurtu poezji - Gustaw Ehrenberg. Propozycja lekcji w klasie VII. Jęz. Pol. w Szk. kl. IV-VIII 1987/88 nr1 s. 56-59

21. Sadkowski W. : Gorki - Tołstoj - Szołochow. Cz.2-3. Zręby epiki rewolucyjnej. Fragm. książki "Od Konrada do Becketta". Kultura 1986 nr 44-45 s. 10

22. Spass Swietłana : Temat rewolucji 1905 r. w twórczości Andrzeja Struga i Leonida Andriejewa. Stud. Pol. Slav.-Orient Acta Lit.1988 t.11 s. 181-195

23. Sudolski Zbigniew : "Nie Boska komedia" Z. Krasińskiego - rzecz o rewolucji i potrzebie etyki chrześcijańskiej. Prz. Powsz. 1987 nr 7/8 s. 94-109

24. Sudolski Zbigniew : Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego - rzecz o rewolucji i potrzebie etyki chrześcijańskiej. Ojczyzna-Polszczyzna 1997 nr 4 s. 3-10

25. Szaruga Leszek : "Przedwiośnie" : państwo czy rewolucja?. Kresy 1998 nr 1 s. 31-39

26. Świderska Elżbieta : [Konspekty lekcji języka polskiego : kształcenie literackie] : szkoła średnia. Drama 1992 z. 3 s. 17-19 /Zawiera m.in. "Przypatrz się dobrze ludzkiej zbrodni" - krytyczna ocena wydarzeń rewolucji czy polemika z ideą? "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego/

 

Materiał zebrała IWONA J. BARTCZAK

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony