Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Mistrzowie pędzla i pióra wobec narodowych stereotypów.
Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł malarskich i literackich
(wybór materiałów)

Wydawnictwa zwarte:

1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. [Wyd. 2 uzup.]. Warszawa "Kram", 1998.
Sygnatury: 258856 Bibl. - Hist. i kryt. lit. 140 (np. hasło Polska/Polacy)

2. Januszewicz Maria : Malowany dramat : o związkach literatury z malarstwem w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Zielona Góra :WSP, 1994.
Sygnatury: 243573

3. Kępiński Andrzej : Lach i Moskal : z dziejów stereotypów. Warszawa; Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.
Sygnatury: 231538

4. Kowalczykowa Alina : Obraz a literatura - oczami polonisty : objaśnienia. Warszawa: "Stentor", 1995.
Sygnatury: 243968 Cz.

5. Narody i stereotypy. Pod red. Teresy Walas. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.
Sygnatury:244156 Cz. - Psych.990

6. Nawrocki Witold : Patrioci i wrogowie : stereotypy Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX
i początków XX wieku. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2002.
Sygnatury: 286095

7. Polaków portret własny : praca zbiorowa. Kraków: Wydaw. Literackie, 1979.
Sygnatury: 150343

8. Polaków portret własny : praca zbiorowa. Red. Marek Rostworowski. Warszawa: "Arkady", 1983
Sygnatury: 176731

9. Stereotypy w literaturze : (i tuż obok). Pod red. Włodzimierza Boleckiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2003.
Sygnatury: 293839

10. Wokół stereotypów Niemców i Polaków. Pod red. Wojciecha Wrzesińskiego. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1991.
Sygnatury:252631

Artykuły:

1. Arendt H. : Żyd jako parias - ukryta tradycja. Tł. z ang. P. Kołyszko. Lit. na Świecie 1982 nr 12 s. 3-30

2. Bakuła Bogusław : Siła stereotypu. Rzeczpospolita 1998 nr 202 s.13 (Stereotypy narodowe w literaturze)

3. Błażejewski M. : Żywot niemiecki. O stereotypie "obcego" w prozie Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Gdań. Rocz. Kult. 1988 t.12 s. 91-102

4. Cioska M. : Kompensacyjne funkcje stereotypów etnicznych w powieściach piastowskich. Śląski Kwart. Hist. Sobótka 1978 nr 2 s. 258-263

5. Cioska M. : Obraz Niemca w "powieściach piastowskich". (Z badań nad stereotypem etnicznym). Acta Universitatis Wratislaviensis 1978 nr 363 Nauki Polityczne s. 109-128

6. Grzeszczuk - Brendel Hanna : Malarska natura Młodej Polski. Rocz. Muz. Maz. - Nr 17 (2001) s. 5-38

7. Honsza N., Kuczyński K.A., Dzikowski E., Wengerek B. : Obraz Polaka w literaturze NRD i RFN oraz obraz Niemca w literaturze polskiej po 1945 roku: (Próba typologii). Śląski Kwart. Hist. Sobótka 1978 nr 2 s. 221-257

8. Hurnikowa Elżbieta : Związki poezji Młodej Polski z malarstwem. Pr. Nauk., Filol. Pol. Hist. / WSP Częst. - Z. 4 (1994) s. 57-74

9. Janion Maria : Polscy Machabeusze. Gaz. Wybor. 2001 nr 89 s. 18-20 (Obraz Żyda walczącego o niepodległość w polskiej literaturze)

10. Kolbuszewski J. : Wizerunki własne Polaków [w literaturze romantycznej]. Odra 1984 nr 1 s. 9-17

11. Koprowski J. : Obraz Niemca w literaturze polskiej. Literatura 1979 nr 24 s. 11

12. Kotarski E. : Stereotyp Szweda w literaturze polskiej XVI i XVII wieku. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1980 nr 31/32 s. 69-84

13. Koźmiński M., Sieroszewski A. : O stereotypie Polaka i Węgra w XIX i XX w. (Na podstawie wybranych fragmentów literatury pięknej i publicystyki historycznej). Kwart. Hist. 1980 nr 1 s. 193-204

14. Koźniewski K. : Niemiec w naszej literaturze powojennej. Polityka 1982 nr 31 s.6-13, nr 32 s. 2

15. Kula Marcin : Polacy i Żydzi : stereotypy jak zaraza : [ref.]. Więź 2000 nr 4 s. 89-97

16. Lekarczyk - Cisek Barbara : Romantyzm bez stereotypu historycznoliterackiego - lekcje w klasie II licealnej. Warszt. Polonist. 1999 [nr] 3 s. 19-30

17. Łuczko-Fijałkowska B. : Stereotyp Ukraińca. Dziś 1992 nr 8 s. 45-55

18. Maciąg W. : Niemiec w literaturze. Polityka 1970 nr 24 s. 1, 6-7

19. Maciejewski Janusz : Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej. Więź 1998 nr 2 s. 183-197

20. Mazurczak D. : Stereotyp Polaka i uprzedzenia narodowe w zachodnioniemieckiej literaturze pięknej. Życie i Myśl 1986 nr 3/4 s. 64-71

21. Mucha B. : Polacy w literaturze rosyjskiej. Życie Lit. 1988 nr 31 s. 1, 11

22. Olschowsky H. : Spojrzenie na sąsiada. Rozm. przepr. M. Regel. Polityka 1983 nr 27 s.12, nr 37 s. 12 (Obraz Polaka w literaturze NRD i Niemca w literaturze polskiej)

23. Orłowski Jan : Polacy w opowiadaniach Czechowa. Jęz. Ros. 1991 nr 3 s. 67-71

24. Orski Mieczysław : Niemcy w nowej literaturze. Prz. Powsz. 1996 nr 7/8 s. 92-98

25. Podobiński Stanisław , Rylowa Iwona: Tadeusz Miciński w kręgu myśli estetycznej, historiozoficznej i stereotypów słowiańsko-germańskich. Pr. Nauk., Filoz. Socjal. / WSP Częst. - T. 4 (1995) s. 239-256

26. Przybyła Zbigniew : Żeromski wobec malarstwa polskiego (na podstawie "Dzienników"). Prz. Hum. 1996 nr 4 s. 79-90

27. Rejter Artur : Miejsce stereotypu w edukacji polonistycznej - stereotyp Żyda w polskich przysłowiach i żydowskich pieśniach ludowych. Eduk. Hum. (Ziel. Góra). - 2000 nr 1 s. 65-76

28. Rusofilia? Oprac. Dorota Buchwald. [Wątki rosyjskie w polskiej literaturze dramatycznej]. Dialog 1999 nr 10 s. 127-133

29. Szaruga Leszek : Od stereotypów do wyzwolenia z historii. [Obraz Niemców w literaturze powojennej]. Polonistyka 1999 nr 3 s. 144-150

30. Szewc Piotr : Żydzi a Polacy w prozie Juliana Stryjkowskiego. Polonistyka 1997 nr 4 s. 234-236

31. Szczudłowski Piotr : Niemcy w oczach Józefa Mackiewicza. Cywiliz. Czasie Przestrz. - Nr 2 (1996) s. 53-58

32. Szyrocki M. : Obraz Polaka w piśmiennictwie obcym. Prz. Hum. 1979 nr 3 s. 137-142

33. Tazbir J. : Moskwicin w sarmackim zwierciadle. Polityka 1991 nr 48 s. 23

34. Trzeciakowski L. : Kształtowanie się obrazu Niemca w polskiej opinii publicznej w okresie rozbiorów. Śląski Kwart. Hist. Sobótka 1978 nr 2 s. 221-257

35. Węgrzyn Iwona : Rosjanie Kraszewskiego - czarny stereotyp a rzeczywistość. Rocz. Komis. Hist.-Lit. R. 31/32 (1994/1995) s. 53-74

36. Wojciechowski J. : Szkic do portretu Polaków [w literaturze radzieckiej]. Mies. Lit. 1984 nr 5 s. 64-70

Materiały zebrała IWONA J. BARTCZAK

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony